Audiente Primar Luni, Viceprimar Miercuri si Secretar Joi de la  09:00-12:00

  Lista cuprinzând categoriile de documente produse și/sau gestionate de Primaria Bordei Verde 2019

  Lista cuprinzând categoriile de documente produse și/sau gestionate de Primaria Bordei Verde

  Data .../.../......

  Nr. Document - dascarca document ..........

  Acest document NU este Actualizat !

  1. Hotărârile Consiliului Local
  2. Lucrările şedinţelor Consiliului Local
  3. Condică de corespondenţă internă a Consiliului Local
  4. Registru de evidenţa hotărârilor Consiliului Local
  5. Registru de evidenţa Hotărârilor Consiliului Local, cu obiecţii ale secretarului în ceea ce priveşte legalitatea
  6. Dosarul de constituire a Consiliului Local
  7. Avize ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local
  8. Rapoarte anuale de activitate ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local
  9. Rapoarte anuale de activitate ale consilierilor locali
  10. Rapoarte anuale de activitate ale primarului
  11. Rapoarte anuale de activitate ale viceprimarului
  12. Registru privind comunicarea hotărârilor Consiliului Local către primarul comunei, Instituţia Prefectului şi alte instituţii
  13. Dispoziţii ale primarului
  14. Registru de evidenţă a dispoziţiilor emise de primar
  15. Regulament de Ordine Interioară
  16. Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Local
  17. Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a aparatului de specialitate al primarului
  18. Cartea de Onoare a Primăriei
  19. Statutul comunei
  20. Organizarea administrativ – teritorială a comunei
  21. Lucrări referitoare la organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice
  22. Procese-verbale de control (de la Instituţia Prefectului, Consiliul Judeţean, Inspectoratul Teritorial de Muncă, Agenţia pentru Protecţia Mediului
  23. Registru unic de control
  24. Corespondenţă cu persoane fizice şi juridice
  25. Corespondenţă cu ANI, ANFP,  ANRP, ANRMAP şi alte instituţii
  26. Corespondenţă cu instanţele judecătoreşti şi Poliţia
  27. Circulare, instrucţiuni, ordine ale Prefectului, hotărâri ale Consiliului Judeţean Iaşi
  28. Dosarele personale ale angajaţilor
  29. Dosarele profesionale ale angajaţilor
  30. Registru de evidenţă a cărţilor de muncă
  31. Lucrări privind întocmirea dosarelor de pensionare a salariaţilor
  32. State de funcţii şi de personal, organigrama
  33. Registru de evidenţă a orelor suplimentare
  34. Evidenţa concediilor de odihnă ale salariaţilor, pontaje şi graficul centralizat
  35. Planul anual de ocupare a funcţiilor publice
  36. Registru de evidenţă a funcţionarilor publici
  37. Oferte programe de perfecţionare pentru angajaţi
  38. Registru de evidenţă a salariaţilor
  39. Registru special de înregistrare a contractelor de muncă
  40. Documentele comisiei de disciplină
  41. Documentele comisiei paritare
  42. Darea în administrare a bunurilor din domeniul public/privat; Închirieri de bunuri (terenuri, clădiri) în domeniul public/privat; închirieri /concesionări de spaţii pentru cabinete medicale
  43. Lucrări privind organizarea şi funcţionarea pieţei şi a oborului
  44. Cereri, avize privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor comerciale, a asociaţiilor familiale, a persoanelor fizice
  45. Constituirea Comisiei locale de fond funciar (numirea şi modificarea, prin ordinul Prefectului)
  46. Documente privind organizarea pazei şi a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică
  47. Documente referitoare la activitatea de salubrizare a comunei
  48. Recensământul agricol general
  49. Recensământul populaţiei şi evidenţa statistică a mişcării acesteia
  50. Acorduri de parteneriat  cu ONG-uri şi instituţii publice
  51. Cererile privind accesul la informaţiile de interes public, în baza Legii nr. 544/2001, privind accesul liber la informaţiile de interes public şi răspunsurile trimise petenţilor
  52. Registru de evidenţă a cererilor depuse în baza Legii 544/2001, privind accesul liber la informaţiile de interes public
  53. Rapoarte de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001, privind accesul liber la informaţiile de interes public şi a Legii nr. 52/2003, relativă la transparenţa decizională
  54. Registru declaraţiilor de avere
  55. Declaraţii de avere ale funcţionarilor publici şi ale aleşilor locali
  56. Registru declaraţiilor de interese
  57. Declaraţii de interese ale funcţionarilor publici şi ale aleşilor locali
  58. Declaraţii pe propria răspundere privind apartenenţa politică a aleşilor locali
  59. Organizarea de concursuri, ocuparea funcţiilor publice şi a personalului contractual, demisii
  60. Liste electorale permanente
  61. Organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale
  62. Organizarea şi desfăşurarea alegerilor parlamentare
  63. Organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru preşedintele României
  64. Organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European
  65. Inventarul domeniului public  şi privat al comunei
  66. Registru de evidenţă al  audienţelor
  67. Cereri pentru audienţe
  68. Registru de intrare – ieşire a corespondenţei generale
  69. Condică  de predare – primire a documentelor
  70. Registru cu note telefonice
  71. Registru de petiţii
  72. Evidenţa petiţiilor şi a răspunsurilor comunicate petenţilor
  73. Condica de prezenţă a salariaţilor
  74. Note interne către angajaţi
  75. Adeverinţe, certificate, dovezi eliberate salariaţilor instituţiei
  76. Registru pentru evidenţa sigiliilor şi ştampilelor
  77. Documente referitoare la confecţionarea şi evidenţa ştampilelor şi ale sigiliilor  aflate în folosinţă precum şi a celor scoase din uz
  78. Borderoul de corespondenţă PTTR
  79. Contracte servicii evaluare financiară
  80. Contracte furnizare
  81. Contracte de concesiune
  82. Achiziţii publice
  83. Contracte de închiriere
  84. Procese pe rol fond funciar
  85. Procese pe rol înregistrări tardive
  86. Procese pe rol revendicări imobiliare
  87. Procese pe rol anulări acte administrative
  88. Procese pe rol drepturi băneşti (salariale)
  89. Procese pe rol litigii comerciale
  90. Registrul de evidenţă a cauzelor
  91. Oferte achiziţii, prestări servicii
  92. Registru de evidenţă a consultaţiilor juridice
  93. Instrucţiuni, circulare, acte normative pe linie de stare civilă primite de la DJEP Iaşi
  94. Adrese şi comunicări de menţiuni naştere, căsătorie, deces
  95. Documente privind înscrierea unor menţiuni în actele de stare civilă pe baza documentelor din străinătate (adopţie, desfacerea căsătoriei, schimbarea numelui)
  96. Documente privind rectificarea actelor de stare civilă
  97. Acte care stau la baza înregistrării naşterii
  98. Acte care stau la baza înregistrării căsătoriei
  99. Acte care stau la baza înregistrării decesului
  100. Cereri pentru eliberarea de duplicate de pe actele de naştere
  101. Cereri în vederea eliberării de duplicate de pe actele de căsătorie
  102. Cereri în vederea eliberării de duplicate de pe actele de deces
  103. Cereri înaintare dosar transcriere naştere
  104. Cereri înaintare dosar transcriere căsătorie
  105. Cereri înaintare dosar transcriere deces
  106. Corespondenţă rectificări, completări, anulări (nume, prenume, comunicări naştere, situaţii privind primul şi ultimul act de naştere sau deces, căsătoria cu cetăţeni străini, certificate completate greşit, data naşterii, etc.)
  107. Documentaţia privind acordarea, retragerea sau pierderea cetăţeniei române
  108. Documentaţie privind acordarea dispensei de grad de rudenie
  109. Solicitări acte de stare civilă ale persoanelor din alte localităţi
  110. Cereri şi adrese privind eliberarea certificatelor de stare civilă
  111. Declaraţii pentru recunoaşterea copiilor minori
  112. Corespondenţă privind extrasele de stare civilă pentru uzul organelor de stat
  113. Corespondenţa cu instituţiile locale (Poliţie, Judecătorie, Notariat)
  114. Situaţii statistice înaintate Direcţiei Judeţene de Statistică Iaşi
  115. Lista codurilor numerice personale preluate de la Direcţia Judeţeană de Evidenţa Persoanelor
  116. Corespondenţă referitoare la procurarea de materiale pentru compartimentul Starea Civilă (registre, certificate născuţi, căsătoriţi, decedaţi)
  117. Registru stare civilă născuţi
  118. Registru stare civilă căsătoriţi
  119. Registru stare civilă decedaţi
  120. Registru de evidenţă certificate născuţi / căsătoriţi / decedaţi, inclusiv din alte localităţi
  121. Registru de intrare – ieşire pe linie de stare civilă
  122. Registru unic de control pe linie de stare civilă
  123. Actele necesare completării şi trimiterii comunicărilor de naştere
  124. Borderouri de evidenţă a populaţiei – cărţi de identitate, livrete militare şi certificate de stare civilă anulate
  125. Lucrări privind adopţiile
  126. Registru eliberări livrete de familie
  127. Dosar cu documentele care au stat la baza eliberării livretelor de familie
  128. Evidenţa dispariţiei în alb a certificatelor de stare civilă
  129. Registru de intrare-iesire privind divorţul pe cale administrativă
  130. Registru de evidenţă a certificatelor de divorţ pe cale administrativă
  131. Divorţuri pe cale administrativă
  132. Cereri in vederea eliberării de duplicate a certificatelor de divorţ
  133. Cereri şi adrese privind eliberarea dovezilor de stare civilă
  134. Registru cereri eliberare Anexa 24 – succesiune
  135. Cereri pentru eliberarea Anexei 24
  136. Registru opis al actelor de stare civilă
  137. Evidenţa registrelor de stare civilă
  138. Registru de evidenţă a titlurilor de proprietate
  139. Titluri de proprietate
  140. Lucrări privitoare la reconstituirea dreptului de proprietate
  141. Lucrări privitoare la activitatea Comisiei Locale de Fond Funciar
  142. Hotărâri ale Comisiei Judeţene de  Fond Funciar
  143. Adeverinţe eliberate privind fondul funciar
  144. Lucrări privitoare la eliberarea certificatelor de producător
  145. Registru de evidenţă a certificatelor de producător eliberate
  146. Dări de seamă statistice (lunare, trimestriale) referitoare la poziţii ale gospodăriilor populaţiei cu domiciliul în localitate, ale persoanelor cu domiciliul în alte localităţi, precum şi ale persoanelor juridice
  147. Dări de seamă statistice anuale referitoare la poziţii ale gospodăriilor populaţiei cu domiciliul în localitate, ale persoanelor cu domiciliul în alte localităţi, precum şi ale persoanelor juridice
  148. Registru de evidenţă a dosarelor depuse pentru aplicarea Legii 18/1991
  149. Registru de solicitări privind reconstituirea dreptului de proprietate
  150. Solicitări privind reconstituirea dreptului de proprietate conform legii 247/2005
  151. Documentaţie  vânzare-cumpărare bunuri mobile şi imobile de pe raza comunei
  152. Contracte de arendare
  153. Registru de evidenţă a contractelor de arendare
  154. Contracte de închiriere a locuinţelor
  155. Documentaţii pentru atribuirea locurilor de casă în conformitate cu legea 15/2003.
  156. Lucrări privitoare la recensământul agricol
  157. Cereri privitoare la eliberarea biletelor de proprietate pentru animale
  158. Inventarul şeptelului de animale din comună
  159. Corespondenţă cu Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, Comisia judeţeană de fond funciar şi cu alte instituţii abilitate
  160. Corespondenţa cu instituţiile statului (instanţe, organe de cercetare penală, executori judecătoreşti, avocaţi)
  161. Cereri şi reclamaţii specifice Camerei Agricole
  162. Acordarea subvenţiilor pentru agricultură
  163. Planuri de parcelare
  164. Planuri cadastrale
  165. Registre cadastrale
  166. Lucrări privind balanţa de fond funciar a comunei
  167. Dosarele asociaţiilor de proprietari de pe raza localităţii
  168. Dări de seamă agricole anuale (producţiile raportate, numărul de animale)
  169. Lucrări privind protecţia plantelor (tratamente fitosanitare, pesticide, fungicide)
  170. Lucrări privitoare la administrarea păşunilor
  171. Registru de evidenţă a viilor
  172. Procese-verbale ale Comisiei locale de fond funciar
  173. Anexe la Legea nr. 18/1991
  174. Anexe la Legea nr. 169/1997
  175. Anexe la Legea nr.1/2000
  176. Anexe la Legea nr. 247/2005
  177. Anchete sociale privind acordarea indemnizaţiei de handicap, conform L.448/2006
  178. Alocaţii de stat/indemnizaţii de creştere copil până la 2 ani
  179. Acordarea sprijinului la constituirea familiei, conf. L.396/2006
  180. Acordarea indemnizaţiei pentru trusou, conf. L.482/2006 şi a OUG nr. 3/2007
  181. Indemnizaţia pentru creşterea copilului, conf. OUG nr. 148/2005 şi a OUG nr. 111/2010
  182. Registru de indemnizaţii lunare pentru creşterea copilului (stimulent)
  183. Dosare individuale/alocaţii nou-născuţi, conf. L. 416/2001–
  184. Acordarea subvenţiei pentru lemne şi gaze naturale, conf. OUG nr. 5/2003
  185. Registru de evidenţă a beneficiarilor pentru subvenţii la lemne
  186. Ajutor social privind venitul minim garantat , conf. legii. nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare
  187. Rapoarte privitoare la copii daţi în plasament
  188. Rapoarte lunare privitoare la asistenţii maternali
  189. Acreditarea compartimentului de Asistenţă socială
  190. Procese-verbale de inspecţie
  191. Rapoarte statistice privind acordarea venitului minim garantat
  192. Registru special pentru acordarea venitului minim garantat
  193. Evidenţa asistenţilor maternali; dosarele plasamentelor; convenţii de plasament; rapoarte de evaluare anuală
  194. Listele beneficiarilor de alimente, conf. programului PEAD
  195. Convenţii de colaborare
  196. Anchete sociale pentru persoanele care acordă îngrijiri la domiciliu, pentru copiii care au săvârşit fapte penale, Copiii rămaşi fără supraveghere, pentru persoanele cu handicap/copii şi adulţi, privitoare la divorţuri, plasamente, copii instituţionalizaţi
  197. Corespondenţă cu instituţii ale statului (AJPS, DGAPC, Judecătorie, Centre de Plasament, Poliţie)
  198. Dispoziţii privitoare la tutelă şi curatelă
  199. Fundamentarea ajutorului social şi a asistenţilor personali
  200. Raportări la Consiliul Concurenţei
  201. Documentaţii pentru întocmirea dosarelor de pensionare a lucrătorilor din agricultură
  202. Borderouri pentru alocaţii complementare şi monoparentale
  203. Registru de alocaţii complementare
  204. Alocaţii complementare
  205. Registru de alocaţii monoparentale
  206. Alocaţii monoparentale
  207. Acordarea laptelui praf, conf. L. 321/2001
  208. Distribuirea produselor de panificaţie şi lactate, conf. OUG nr. 96/2002
  209. Distribuirea merelor în şcoli, conf. OUG nr. 24/2010
  210. Acordarea alocaţiei de susţinere familială, conf. L nr. 277/2010
  211. Ajutoare financiare de urgenţă
  212. Indemnizaţie de naştere
  213. Indemnizaţie de căsătorie
  214. Plan de muncă, convocări, pontaje, evidenţa orelor executate pentru venitul minim garantat
  215. Documente privind angajarea şomerilor (Legea 76/2002)
  216. Acte de casă
  217. Acte de bancă
  218. State de plată
  219. Dări de seamă contabile trimestriale
  220. Dări de seamă contabile anuale
  221. Dosar de inventariere
  222. Listă de inventariere anuală
  223. Registru jurnal
  224. Borderouri de debite
  225. Borderouri de scăderi
  226. Cotoare chitanţiere
  227. Declaraţii de impunere pentru mijloacele de transport
  228. Declaraţii de scoatere din evidenţă a mijloacelor de transport
  229. Matricole de intrare sau de scădere a mijloacelor de transport
  230. Declaraţii fiscale către CAS, CASS, Finanţe
  231. Fişe fiscale
  232. Bugetul de venituri şi cheltuieli
  233. State de funcţii – copii
  234. Corespondenţă financiar contabilă
  235. Acte de control (Raportul de audit public intern, procese verbale de control)
  236. Certificate fiscale
  237. Declaraţii de impunere: clădiri, terenuri, taxe firme
  238. Înştiinţări de plată
  239. Somaţii şi titluri executorii
  240. Avize de funcţionare
  241. Actele societăţilor comerciale ce funcţionează pe raza localităţii (Certificatul de înregistrare ORC, sediul, puncte de lucru, alte acte doveditoare)
  242. Declaraţii autovehicule neînmatriculabile (scutere. tractoare, combine şi căruţe)
  243. Declaraţii de scoatere din evidenţă a autovehiculelor neînmatriculabile
  244. Cartea Mare
  245. Registru inventar
  246. Bilanţ contabil anual şi anexe
  247. Bilanţ contabil trimestrial şi anexe
  248. Bilanţ contabil lunar
  249. Registru privind inventarierea mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar
  250. Contracte de închiriere/concesiune a bunurilor proprietate publică/privată a comunei
  251. Consum materiale şi dare în folosinţa obiecte de inventar
  252. Registru rol unic
  253. Registru matricol
  254. Procese-verbale de recepţie, consum
  255. Documente privind ALOP(angajarea, ordonanţarea, lichidarea şi plata)
  256. Registru partizi venituri
  257. Extrase de cont
  258. Dosar foi de parcurs
  259. Dosar evidenţă amenzi
  260. Rapoarte şi dări de seamă anuale
  261. Lucrări privind auditul public intern
  262. Lucrări privind întocmirea bugetului de venituri şi cheltuieli
  263. Lucrări privind investiţiile şi reparaţiile capitale
  264. Corespondenţa privind achiziţiile publice
  265. Lucrări privind derularea procedurilor de achiziţii publice
  266. Programul anual al achiziţiilor publice
  267. Raportări efectuate către ANRMAP
  268. Autorizaţii de construire/demolare
  269. Certificate de urbanism
  270. Registrul de evidenţă a certificatelor de urbanism
  271. Registrul de evidenţă a autorizaţiilor de construire/demolare
  272. Procese verbale de recepţie finală a construcţiilor
  273. Sesizări şi reclamaţii pe linie de urbanism
  274. Planul Urbanistic General (PUG)
  275. Planul Urbanistic Zonal (PUZ)
  276. Proiectele de modernizare din fonduri europene, guvernamentale sau proprii
  277. Rapoarte statistice privind emiterea certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire
  278. Corespondenţă privind activitatea de urbanism şi amenajarea teritoriului
  279. Procese verbale de constatare a contravenţiilor cu privire la disciplina în construcţii
  280. Autorizaţii de branşament
  281. Lucrări privind atribuirea de denumiri străzilor, numerotarea caselor etc.
  282. Procese – verbale privind activitatea de îndrumare şi control
  283. Cartea tehnică a construcţiilor realizate de Primărie
  284. Registrul istoric al S.V.S.U.
  285. Rapoarte privind activitatea S.V.SU.
  286. Rapoarte privind activitatea Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă
  287. Pregătirea periodică a membrilor SVSU
  288. Lucrări privind organizarea, funcţionarea şi înzestrarea S.V.S.U.
  289. Lucrări privind intervenţiile şi exerciţiile de simulare ale S.V.S.U.
  290. Lucrări operative
  291. Planuri anuale privind necesarul de resurse umane, financiare şi materiale
  292. Plan de apărare împotriva incendiilor
  293. Plan de apărare împotriva inundaţiilor, îngheţurilor
  294. Plan de apărare împotriva cutremurelor
  295. Plan de apărare împotriva poluărilor accidentale
  296. Circulare şi instrucţiuni
  297. Corespondenţă pe linie de apărare civilă
  298. Protecţia muncii
  299. Fişe de protecţia muncii a personalului angajat
  300. Controale la gospodăriile populaţiei
  301. Controale la societăţile comerciale de pe raza localităţii
  302. Procese verbale de îndrumare şi control
  303. Contracte de voluntariat
  304. Convenţii
  305. Registrul de evidenţă al publicaţiilor
  306. Fişele cititorilor
  307. Inventarul bunurilor
  308. Inventarul documentelor
  309. Corespondenţă
  310. Nomenclatorul arhivistic
  311. Lucrările de selecţionare (decizia de numire a Comisiei de selecţionare, procesele verbale de selecţionare, inventarele documentelor selecţionate, inventarele documentelor permanente pentru perioada selecţionată, inventarele documentelor reţinute de la selecţionare, adresele de înaintare şi de răspuns din partea Arhivelor Naţionale).
  312. Corespondenţa cu Arhivele Naţionale şi documentaţia întocmită cu ocazia desfăşurării acţiunii de control (Procesele verbale de control, rapoartele de control, notele – raport, notele de constatare etc. şi procesele verbale de constatare a contravenţiilor).
  313. Corespondenţa şi contractele încheiate cu prestatorii de servicii arhivistice.
  314. Procesele verbale de predare primire a documentelor şi inventarele întocmite la compartimente.
  315. Registrul de evidenţă curentă a intrărilor – ieşirilor unităţilor arhivistice.
  316. Registrul de depozit
  317. Proceduri referitoare la activitatea arhivistică

  Inventarele documentelor de la compartimente şi procesele verbale de predare a documentelor la depozitul de arhivă al instituţiei.

  Astazi117
  Ieri775
  Saptamana4306
  Luna1864
  Total546793

  22-12-04
  © 2022 UAT Primaria Bordei Verde, Jud Braila. All Rights Reserved. Designed By Absolut Web Expert.
  AȚI ÎNTÂMPINAT O PROBLEMĂ TEHNICĂ? TRIMITEȚI-NE UN MESAJ LA ADMINISTRATOR SITE

  | Creare Site Scoala Gimnaziala | Realizare Site Scoala Gimnaziala | Realizare Site Gradinita | Realizare Site Primarie | Realizare Site primarie si institutii |