Audiente Primar Luni, Viceprimar Miercuri si Secretar Joi de la  09:00-12:00

  Licitatiei publica de valorificare a unui bun-mijloc fix si Caiet de Sarcini

  ROMANIA JUDETUL BRAILA

  PRIMARIA COMUNEI BORDEI VERDE

  www.primariabordeiverde.ro Tel./Fax: 0239 696 088/0239696090

   

    

  NR. 5148 din 12.10.2020

   ANUNT

   Privind organizarea licitatiei publice cu strigare in vederea valorificarii unui bun-mijloc fix -

  Dacia 1310, aflat in proprietatea comunei Bordei Verde si in administrarea Consiliului Local

   

   

  Comuna Bordei Verde,judetul Braila,organizeaza licitatie publica cu strigare,conform HG nr.841/1995,in vederea valorificarii unui mijloc fix – Dacia 1310;

  Pretul de pornire al mijlocului fix Dacia 1310, este de 1.145 lei care poate fi consultat, la sediul Primariei comunei Bordei Verde,cu sediul in localitatea Bordei Verde,str.Principala,nr.33.

  Institutiile publice interesate in vederea transmiterii fara plata,pot depune o adresa in acest sens,pana cel tarziu la data de 30.10 .2020,ora 14.00.

  Cumparatorii interesati de achizitionarea bunului Dacia 1310 pot fi persoane fizice sau juridice care vor depune pana la data de 02.11.2020,ora 16,30 documentele prevazute in Caietul de sarcini care poate fi achizitionat de la sediul Primariei comunei Bordei verde,contra sumei de 50 lei.

   

  Licitatia va avea loc in data de 05.noiembrie,ora 10.00,in sala de sedinte a Primariei comunei Bordei Verde,judetul Braila,cu sediul in localitatea Bordei Verde,str.Principala,nr.33.

  Cota de cheltueli de participare la licitatie consta in: achitarea sumei de 170 lei garantia de participare la licitatie(15% din valoarea bunului), achitarea sumei de 200 lei Taxa de participare la licitatie si 50 lei caietul de sarcini.

  In caz de neadjudecare,urmatoarele date de desfasurare a licitatiei sunt 10.11.2020,ora 10.00,respectiv 16.11.2020,ora 10.00.

  Informatii suplimentare pentru participanti se pot obtine la nr.de tel.0239696088.

   

   

  PRIMAR

  Dumitru Rotaru

   

   

  CAIET DE SARCINI

   

  Privind valorificarea prin licitație publică prin strigare a unui mijloc fix - Dacia 1310 , din patrimoniul comunei Bordei Verde

   

  1.OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI

   

  Obiectul prezentului caiet de sarcini stabilește caracteristicile tehnice, cantitatea si conditiile de calitate privind valorificarea unui mijloc fix apartin patrimoniului comunei BORDEI VERDE , prin procedura de licitatie publica deschisa cu strigare, conform HG nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fara plata si de valorificare a bunurilor apartindnd institutiilor publice.

   

  2.AUTORITATEA CONTRACTANTA.:

  COMUNA BORDEI VERDE ;COD FISCAL 4874798 Adresa: comuna BORDEI VERDE,str.Principala nr.33, Judetul Braila, Telefon /Fax: : 0239696088,/ 0239696090 e-mail 

  Persoană de contact: ; primarul comunei BORDE VERDE

   

  3.PROCEDURA APLICATA: licitatie publica deschisa cu strigare ;

   

  4.PROCEDURA SE FINALIZEAZA PRIN:Contract devanzare - cumparare incheiat la Notariat;

   

  5.DOCUMENTE DE REFERINTA :

   

  -Legea nr.15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat, active corporale și

  necorporale, republicata;

  -H.G. nr.909/1997 pentru aprobarea Normelor metodologice deaplicare a Legii nr. 15/1994;

  -H.G. nr.841/1995 privind procedurile de transmitere fara plata și de valorificare

  a bunurilor apartinand istitutiilor publice;

  • OUG nr.57/2019 privind Codul administrative cu modificarile si completarile ulterioare;

   

  6. DESCRIEREA BUNULUI:

  - autoturism marca Dacia 1310,cu nr.inmatriculare BR-58-PBV,tip caroserie: 3 VOLUME,nr.de identificare UU 1R1171143391339,nr.Kilometri 128,754,capacitatea cilindrica 1397cm,putere max.46 kw,masa maxima autorizata 1360 kg,numar locuri 5,cutie de viteza 5+1 manual,sursa energie -benzina,tractiune fata,an fabricatie 2003,culoare albastru,stare tehnica nefunctionala,lipsa baterie alimentare,defectiuni caroserie: vopsea matuita;

   

  7.CONDITII DE PARTICIPARE LA LICITATIE

   

  (1)La licitatia publica cu strigare pot participa agentii economici sau persone fizice ;

  (2)Participarea la licitatie a ofertantilor este conditionata de achitarea integrala a

  obligatiilor fiscale pe care le au fata de bugetul local si bugetul de stat, achitarea

  taxei de participare la licitatie de 200 lei si a garantiei de participare la licitatie in cuantum de 15% din pretul minim de pornire a licitatiei,respective 170 lei, socotit pe mijlocul fix pentru care se depune oferta;

  (3)Garantia de participare, constituita de ofertantii ale căror oferte nu au fost stabilite castigatoare, se returneaza de catre Primaria comunei Bordei Verde, dupa semnarea contractului de achizitie cu ofertantul a cărui ofertă a fost desemnată castigatoare la Notariat, dar nu mai tarziu de 3 zile lucratoare de la data incheierii contractului atribuit in baza prezentei proceduri.

  (4) Garantia de participare la licitatie nu se returneaza ofertantului desem-

  nat castigator in cazul in care acesta refuza semnarea contractului in termen de 10 zile calendaristice de la data licitatiei, conform dispozitiilor cap.5 pct.5.13 din H.G.841/1995 și nu respecta clauzele privind modalitatea de plata.

  (5) Nu pot participa la licitatia publica cu strigare agentii economici sau

  persoanele fizice care se afla in litigiu cu UAT comuna Bordei Verde sau Consiliul Local al comunei Bordei Verde ;

  Nu pot participa la licitatie, în calitate de ofertanti, membrii comisiei de licitatie, consilierii, primarul, viceprimarul, angajații primăriei si nici sotul (sotia), fratii, copiii si parintii acestora.

   

  8.DOCUMENTELE NECESARE PARTICIPARII LA LICITATIE

  (1) Persoanele interesate in a participa la licitatia publica cu strigare, ce se va

  desfasura conform anuntului publicitar, vor depune la sediul organizatorului

  documentele solicitate, intr-un plic sigilat, respectand prezentele

  instructiuni, pana la data publicata in anunt.

  Plicurile sigilate vor fi inregistrate in ordinea primirii acestora la registratura Primariei comunei Bordei Verde cu sediul in localitatea Bordei

  Verde,str.Principala nr.33,comuna Bordei Verde județul Braila

   

  (2) Plicul exterior sigilat trebuie sa fie marcat cu urmatoarele:

  -adresa: COMUNA BORDEI VERDE, LOC BORDEI VERDE,str.Principala NR.33, judetul Braila;

  -inscriptia: Licitatie publica cu strigare privind vânzarea mijlocului fix Dacia

  1310, ce apartine patrimoniului comunei BORDEI VERDE

  - inscriptia: "A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA PUBLICATA IN ANUNTUL DE ORGANIZARE A LICITATIEI

  - denumirea și adresa ofertantului, nr.telfon/fax/email

   

  (3) Plicul va cuprinde urmatoarele documente la ofertanți personae juridice:

  1.Certificat de inregistrare (C.U.I.), emis de-Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunal teritorial, in copie conforma cu originalul

  2.Certificat de atestare fiscala privind obligatiile la bugetul de stat - original

  3.Certificat de atestare fiscala privind obligatiile la bugetul local- original

  4. Dovada achitarii taxei de participare la licitatie in copie conform cu originalul,

  In valoare de 200 lei; Contravaloarea taxei de participare la licitatie se va achita în numerar la caseria Primăriei

  . Taxa de participare nu se restituie participantilor.

  5.Dovada platii garantiei de participare - copie conform a cu originalul.

  Garantia de participare la licitatie in valoare de 170 lei, reprezentand 15% din pretul minim de pornire a licitatiei se achita in numerar la caseria Primăriei..

  6.Se va prezenta Formularul nr. 1- Informatii generale.

  7. Imputernicire din partea participantului pentru persoana care il va reprezenta la licitatie(unde este cazul) Formularul nr.2;

  8. Ultimul bilant contabil din 2019 inregistrat la organele competente, in copie

  "conform cu originalul", Balanta de verificare la aceeasi data si Balanta de verificare la data de 30.11.2019 semnata si stampilata;

  9. Declaratie privind respectarea conditiilor de incompatibilitate - Formularul nr.6;

  10.Declaratia de participare la licitatie, semnata de ofertant, fara ingrosari,

  stersaturi sau modificari- Formular nr.7;

  11. Declaratia de acceptare (fara obiectiuni) a conditiilor prevazute în prezentul

  caiet de sarcini.

  Documentele de calificare se vor depune insotite de opis, in ordinea prezentata.

   

  NOTA:

  (a) Organizatorul licitatiei are dreptul sa descalifice orice participant care nu indeplineste prin documentele depuse, conditiile.

  (b) Documentele se pot depune direct de catre participant sau printr-un imputernicit al acestuia, la registratura UAT comunei BORDEI VERDE la data si ora publicata in anuntul de organizare a licitatiei.

  (c) In cazul in care documentele au ajuns la organizator dupa termenul limita de

  depunere al acestora,publicat in anunt, plicul se returneaza nedeschis.

  (d) In cazul asocierii mai multor persoane juridice, cerintele candidatului/ofertantului trebuie sa fie indeplinite de fiecare asociat in parte.

  Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita ofertantilor prezenta-

  rea si altor documente in cazul incare cele nominalizate în alineatul precedent

  nu sunt relevante;

   

  9.PREZENTAREA OFERTEI

  1)Data,ora si locul desfasurarii licitatiei publice deschise cu strigare:

  Vor fi publicate in anuntul privind organizarea licitatiei publice,privind mojlocul fix Dacia 1310;

  2)Persoanele care pot asista la deschiderea ofertelor trebuie sa prezinte imputernicirea scrisa, in cazul in care nu este reprezentantul legal al ofertantului precum și o copie a actului de identitate.

  3)In caz de neadjudecare, licitatia se va repeta, in conditiile HG 841/1995 in 5 zile de la prima ședință,la ora 12.00 respectiv 5 zile de la a doua ședință, la ora 12.00.

  Datele limite pentru depunerea documentelor de participare la licitatie în aceste cazuri sunt Ziua a 5 de la prima ședință, ora 10,00 si, respectiv Ziua 5 de la a doua ședință, ora 10,00.

  4)Prezentarea ofertei:

  Ofertantul va elabora propunerea financiara astfel incat aceasta să

  furnizeze toate irformatiile cu privire la pret, precum si la alte conditii financiare si comerciale legate de obiectul contractului

  - Limba de redactare a ofertei: limba română

  - Perioada de valabilitate a ofertei: 30 zile de la data de depunere a ofertei, preturile vor fi exprimate în lei și vor fi preturi finale, cu toate taxele incluse. Oferta va fi inaintata cu scrisoare de inaintare in conformitate cu Formularul nr. 5

  NOTA :

  a)Autoritatea contractanta rezerva dreptul, conform legii, de a solicita orice alte

  clarificari cu privire la oferta depusa astfel incat adjudecarea ofertei castigatoare sa se faca pe baza tuturor justificarilor prezentate de ofertant.

  b)Se recomanda vizitarea mijlocului fix – Dacia 1310- inainte de data depunerii ofertei.

  Vizitarea obiectivului este necesara pentru:

  - estimarea starii tehnice actuale a obiectivului;

  - eliminarea eventualelor neclaritati dintre caietul de sarcini si estimarea reala a

  mijlocului fix ;

  - intocmirea ofertei financiare complete si corelata cu valoarea mijlocului fix.

   

  PROCEDURA DE DESFASURARE A LICITATIEI PUBLICE CU STRIGARE

   

  (1) Licitatia se va desfasura numai daca se prezinta cel putin 2 (doi) ofertanți eligibili, care vor accepta conditiile licitatiei stabilite prin caietul de sarcini și care prezinta valoarea minima de pornire la licitatie plus primul pas minim obligatoriu

  de 200 lei

  (2) Sedinta de deschidere a ofertelor va avea loc la data stabilita în anuntul

  publicitar, la sediul organizatorului in prezenta membrilor comisiei de licitatie si a

  reprezentantilor imputerniciti ai ofertantilori care au depus docurnentele solicitate.

  (3) Accesul la licitatie se va face pe baza actului de identitate.

  (4) Sedinta de desfasurare a licitatiei o va deschide Presedintele comisiei de

  licitatie, daca sunt minimum doi participanti inscrisi la licitatie, situatie in care acesta anunta obiectul licitatiei, face prezenta participantilor la licitatie si constata daca sunt indeplinite conditiile legale pentru desfasurarea acesteia. Presedintele anunta pretul initial de vanzare de la care se porneste strigarea, cu precizarea

  saltului (pasului) supralicitare stabilit . Deschiderea plicurilor se face in prezenta ofertantilor.

  (5) Comisia de licitatie va analiza documentele prezentate si va intocmi lista cu

  ofertantii acceptati, excluzand de la participare pe cei care nu au prezentat in

  totalitate, pana la termenul limita de depunere, documentele de participare.

  (6) in cazul in care nu s-au prezentat minimum doi participanti la licitatie sau in cazul in care nici un ofertant nu a oferit cel putin pretul de pornire plus primul pas minim obligatoriu, licitatia se va repeta, incheindu-se proces-verbal de constatare.

  (7) Repetarea licitatiei se va face la data stabilita prin anuntul publicitar, iar pretul initial, de la care se porneste strigarea, va fi diminuat cu 15%.

  (8) in cazul in care nici de această data nu se prezintă cel putin doi participanti

  la licitatie și nu se oferă cel putin pretul de pornire, licitatia se va relua la data stabilita prin anuntul publicitar, iar pretul va fi diminuat cu 20%față deprima licitatie.

  (9) Daca participantii ofera pretul minim plus primul pas minim obligatoriu , presedintele comisiei anunta pretul urmator care va fi mai mare cu un pas de licitare si tot asa pana cand unul dintre ofertanti accepta pretul de vanzare cel mai mare, iar ceilalti participanti se retrag.

  (10) Ofertantul care accepta pretul cel mai mare de vanzare, este declarat castigator de catre comisia de licitatie, urmand a se consemna in procesul - verbal datele privind desfasurarea procedurii de vanzare prin licitatie publica

  cu strigare si adjudecatorul.

  (11) Participantii pot formula contestatii in termen de 24 de ore de la

  adjudecarea castigatorului licitatiei, care vor fi solutionate in termen de

  5 zile de la depunerea acestora.

   

  11.CRITERIUL APLICAT PENTRU STABILlREA OFERTEI CASTIGATOARE

  Oferta stabilita castigatoare de catre comisia de licitatie va fi oferta cu pretul cel

  mai mare ;

   

  12. DATE PRIVIND PERFECTAREA CONTRACTULUI DE VANZARE

  CUMPARARE

  Contractul de vanzare cumparare va fi perfectat la Notariat in termen de 10 zile de la data licitatiei ;

  Contractul intra în vigoare la data semnarii de ambele parti in fata Notarului public.

  In ziua semnarii de catre ambele parti a contractului devanzare - cumparare, cumparatorul va vira în contul vanzatorului suma de bani adjudecata ;

  Predarea mijlocului fix -Dacia 1310- se va face în a doua zi dupa intrarea banilor in cont în prezenta reprezentanților Primariei comunei Bordei Verde.

   

  13·MODALITATI DE RIDICARE A MIJLOCULUI FIX

  -Câștigătorul licitației are obligatia dea prelua în starea in care se afla mijlocul fix (asa cum este, unde este), cheltuielile de manipulare, incarcare si transport fiind in sarcina Cumparatorului;

  -Cumparatorul are obligatia de a indeplini toate operatiunile de transcriere,precum si toate demersurile si formalitatile necesare pentru radierea

  și repunerea în circulatie a autoturismului pe cheltuiala sa în termenele prevăzute de lege.

   

   

  PRIMAR

  Dumitru Rotaru

   

    

  PRESEDINTE DE SEDINTA CONTRASEMNEAZA

  Aurel Petrea SECRETAR GENERAL COMUNA

  Viorel Zodila

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  FORMULARE

   

  Formular 1

  Ofertant

  _______________________ Adresa: ______________________________

  CUI____________ Tel:____________/fax:__________________

  Înregistrat la sediul Autorităţii contractante Nr. ................ / ........................ Ora ...........

   

  SCRISOARE DE ÎNAINTARE

  Catre ,

  U.A.T. COMUNA BORDEI VERDE

  Ca urmare a anunțului de vânzare prin licitație publică pentru

  ______________________________________________________________________________

  ______________________________________________________________________________

  Noi. [............................................................................................................]

  (denumirea operatorului) vă transmitem alăturat coletul continand documentele de preselectie intr-un exemplar original, solicitate prin documentatia de licitatie.

  Data completării..................

  Cu stimă,

  Operator economic

  (semnătura autorizată)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Ofertant

  _______________________ Adresa: ______________________________

  CUI____________ Tel:____________/fax:__________________

   

  IMPUTERNICIRE

  Subscrisa ............................................................................................., cu sediul în

  ............................................................................................., înmatriculată la

  Registrul Comerţului sub nr. ..........................., CUI .................., atribut fiscal ......,

  reprezentată legal prin ...................................................................., în calitate

  ..........................................., împuternicim prin prezenta pe

  ............................................., domiciliat în .......................................................

  ........................................................., identificat cu B.I./C.I. seria ......, nr. ...............,

  CNP ......................................., eliberat de ...................................., la data de

  .................., având funcţia de ............................................................, să ne reprezinte la licitatia publica cu strigare

  (_____________________________________________________________________________

  ______________________________________________________________________________

  ______________________________________________________________________________

  Imputernicitul va avea următoarele drepturi şi obligaţii:

  1. Să semneze toate actele şi documentele care emană de la subscrisa în

  legătură cu participarea la licitatie;

  2. Să participe în numele subscrisei la licitatie, sa liciteze in sedinta de licitatie şi să semneze toate documentele rezultate pe parcursul şi/sau în urma desfăşurării licit

  atiei, inclusiv contractual de vanzare cumparare.

  3. Să răspundă solicitărilor de clarificare formulate de către comisia de licitatie în timpul desfăşurării licitatiei. Prin prezenta, împuternicitul nostru este pe deplin autorizat să angajeze răspunderea subscrisei cu privire la toate actele şi faptele ce decurg din participarea la procedură.

  Notă:

  Împuternicirea va fi însoţită de o copie după actul de identitate al persoanei împuternicite.

   

  Nume/Prenume.................

  Semnatura.............................

  (persoanei sau persoanelor autorizate de ofertant)

  Data.......................................

  Stampila

   

   

   

  Formular nr. 6

   

   

  Ofertant

  _______________________ Adresa: ______________________________

  CUI____________ Tel:____________/fax:__________________

  FORMULAR DE OFERTA

  Către ,

  U.A.T. COMUNA BORDEI VERDE

  1.Examinand documentatia de licitatie, subsemnatul ...........................................,

  reprezentant al operatorului economic ..........................., cu sediul în

  ............................................................................................., înmatriculată la Registrul

  Comerţului sub nr. ..........................., CUI .................., atribut fiscal ......, reprezentată legal

  prin .................................................., ne oferim ca, în conformitate cu preved

  erile si cerintele cuprinse în documentatia mai sus mentionata, sa cumparam

  ________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________

  2.Ne angajam ca, în cazul în care oferta noastra va fi castigatoare in urma derularii

  licitatiei, sa achitam contravaloarea materialului lemnos adjudecat integral in term

  en de cinci zile de la data semnarii contractului de vanzare cumparare si inainte

  de exploatarea masei lemnoase, in situatia in care vom fi declarati castigatori.

  3.Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de 30 de zile, respectiv pana la data de ______________.

  4.Am înteles si consimtim ca, în cazul în care oferta noastra este stabilita ca fiind

  castigatoare, sa constituim garantia de buna executie in termenele si conditiile

  prevazute in documentatia de licitatie.

  Data _____/_____/_____

  _____________, in calitate de

  _____________________, legal autorizat sa semnez

  (semnatura)

  oferta pentru si in numele ____________________________________.

  (denumirea/numele ofertantului)

   

   

   

  Statistica Web

  Astazi80
  Ieri283
  Saptamana984
  Luna4488
  Total707779

  24-06-13
  © 2024 UAT Primaria Bordei Verde, Jud Braila. All Rights Reserved. Designed By Absolut Web Expert.
  AȚI ÎNTÂMPINAT O PROBLEMĂ TEHNICĂ? TRIMITEȚI-NE UN MESAJ LA ADMINISTRATOR SITE

  | Creare Site Scoala Gimnaziala | Realizare Site Scoala Gimnaziala | Realizare Site Gradinita | Realizare Site Primarie | Realizare Site primarie si institutii |