Audiente Primar Luni, Viceprimar Miercuri si Secretar Joi de la  09:00-12:00

  Raportului elaborat de Primarul comunei privind, starea economica, sociala si de mediu in 2019

  RAPORT ANUAL PRIVIND STAREA ECONOMICA,

  SOCIALA SI DE MEDIU A COMUNEI BORDEI VERDE

  în vederea asigurării unei totale transparente institutionale. si pentru îndeplinirea atribuțiilor stabilite de Legea 215/2001 a administrației publice locale,republicata cu modificările si completările ulterioare iar începând cu iulie 2019 O.U.G nr.57/2019 - privind Codul administrativ, si de Legea 544/2001 cu privire la liberul acces la informații de interes public. în sarcina primarului, va supun atenției Raportul anual privind starea economica, sociala si de mediu a comunei Bordei Verde, județul Braila pentru anul 2019 care poate fi consultat de toti cetățenii interesați.

  GENERALITĂȚI:

  Preocuparea majora a primarului comunei Boroe, Verde, județul Braila, în anul 2019, pe durata actualului mandat început în iunie 2016 a fost si este,creșterea economica si sociala a comunei Bordei Verde,cat si cea a calitatii mediului.

  Astfel, toate actele administrative emise de primar sau initiate de acesta pentru a fi adoptate de deliberativul comunei, s-au încadrat în aceata linie de creștere,economicasi,sociala.a,comunei.

  în exercitarea mandatului potrivit competentelor prevăzute de lege, începând cu luna ianuarie 2019, primarul comunei Bordei Verde, în calitatea sa de sef al administrației publice locale, a emis un număr de 272 dispoziții, cu caracter normativ sau,individual.

  Pe langa acestea , un număr de 14 dispoziții au fost emise pentru convocarea Consiliului Local Bordei Verde în ședințe ordinare s-au extraordinare. Consiliul Local Bordei Verde s-a întrunit din ianuarie 2019 pana în decembrie 2019 inclusiv, în 14 ședințe ordinare sau extraordinaie adoptând un număr de 103 hotărâri. Majoritatea proiectelor de hotărâri care au fost supuse dezbateri

  Consiliului Local din ianuarie 2019, au fost initiate de primarul comunei, în aplicarea Legii 52/2003, toate proiectele de acte normative au fost aduse la cunoștința publica si au fost organizate dezbateri publice cu privire la anumite acțiuni sau evenimente desfășurate la nivel local.

  Hotărârile consiliului local cu caracter normativ au fost aduse la cunoștința publica prin afisaj la sediul primăriei , sau în diverse puncte special stabilite din satele componente, iar cele cu caracter individual au fost comunicate celor interesați.

  Numărul mic al solicitărilor se explica prin transparenta totala n activitatea desfasurata, multe informații de interes public fiind afișate în locurile specia’ amenajate si pe saitul instituției. Toate solicitările au fost soluționate îr termen legal, nefiind nici o reclamatie administrativa sau plângere adresata instanțelor de judecata.

  Referitor la modul de soluționare a petițiilor, din ianuarie 2019, la Primaria comunei Bordei Verde s-au inregistrat un număr de petitii. a căror rezolvare în termen legal si cu respectarea legii, a făcut ca sa nu fie înregistrata nici o reclamatie administrativa sau plângere adresata instanțelor de judecata.

  Datele semnificative privind comuna sunt:

  -rețeaua stradala a comunei care este formata dinDJ211A Viziru-Bordei Verde,DJ211 lanca-Bordei Verde Zavoaia,DJ203R lonesti - Liscoteanca si DC12 Bordei Verde-C-tin Gabrielescu din care se ramifica drumuri comunale;

  Comuna beneficiază de următoarele utilitati: energie electrica, iluminat public,supraveghere video, rețea de alimentare cu apa, telefonie, cablu TV,etc.

  STAREA ECONOMICA:

  Activitatea economica a comunei este preponderent agricola cu ramurile sale de baza, cultura mare,legumicultura creșterea animalelor .Alte activitati se desfasoara.in.sfera.serviciilor,comerț,activitate-sociala,etc.

  Un procent mare al forței de munca se afla in momentul de fata plecat in statele Uniunii-Europene,dupa un trai mai bun.

  O mica parte din populație a demarat unele activitati economice pe baza liberei initiative. Pe raza comunei funcționează un număr de circa 15 societăți comerciale cu obiect de activitate diversa si 40 intreprinderi individuale ir domeniul,agricol.

  Potențialul economic al comunei se întemeiază pe resursele zonei, respectiv, agricultura ,dar in special hărnicia locuitorilor care in ciuda faptului ca ne aflam intr-o zona defavorizata, nivelul de trai este mediu predominând pensionarii.

  Starea economica a comunei Bordei Verde, raportata la and anteriori, se încadrează într-o tendința de dezvoltare din ce în ce mai accentuata, ca urmare a unor politici locale de atragere a investitorilor si a fondurilor comunitare si de exploatare mai judicioasa

  a resurselor proprii.

  Având în vedere condițiile concrete ale comunei Borcei Verde, primarul comunei, s-a preocupat si se preocupa, pentru creșterea econom ca a acestei unitati administrativ.teritoriale.

  în anul 2019 s-au autorizat un număr de 4 construcții ,colectându-se taxele si impozitele legate de aceste autorizări.

  In general , s-a acționat pentru creșterea condițiilor de viata ,prin imbunatatirea infrastructurii si anume au fost asfaltate in mare parte stiazile de la nuvelul localităților Bordei Verde,Liscoteanca si C-tin Gabrielescu,inclusiv drumul de la intersecția Liscoteanca-Zavoaia-lonesti,care face intrarea in localitatea Liscoteanca,fiind o realizare de bun augur pentru locuitorii satului Liscoteanca,care au așteptat cu nerăbdare dea lungul timpului realizarea acestei .investiții.

  Deoarece susținerea unor programe de dezvoltare locala are la baza si c contribuție proprie, a comunității locale, în anul 2019 s-a pus accent pe colectarea resurselor proprii (taxe, impozite, venituri din chirii si concesiuni,incasarea unor debite,demararea procedurilor legaie pentru incasarea unor debite etc),fapt constatat și de reprezentanții Camerei Județene de Conturi Braila,cu ocazia efectuării auditului financial pe anii anteriori.

  în anul 2019, prin optimizarea activitatii compartimentului de impozite si taxe (achiziționarea unor programe informatice specifice.) bugetul local a! comunei a fost realizat în proporție de 80 %.

  Deasemeni, tot pentru dezvoltarea urbanistica a locaiitatii s-au întocmit diferite proiecte pentru modernizarea comunei,cum ar fi modernizarea principalelor drumuri din comuna prin asfaltarea majorității străzilor de la nivelul celor trei localitati ale comunei Bordei Verde,Liscoteanca și C-tin Gabrielescu,Reabilitare si modernizare Școala Primara Liscoteanca,Reabilitare si modernizare Grădiniță cu program normal Liscoteanca,Modernizare drumuri rurale in cadrul comunei Bordei Verde județul Braila,Extindere si modernizare Școala sat C-tin

  Gabrielescu,Modernizare Iluminat stradal in comuna Bordei Verde,continuare lucrări la Grădiniță din localitatea Bordei Verde

  O preocupare majora a administrației locale în anul 2019 a fost și asigurarea imbunatatirii actului medical la nivelul localităților Lisccteanca și C- tin Gabrielescu prin demararea și punerea în executare a proiectului privind „înființarea de Cabinete medicale la nivelul celor doua localitati componente ale comunei Bordei Verde, Liscoteanca si C-tin Gabrielescu.

  în ultima perioada la nivelul comunei Bordei Verde s-a înregistrat o scădere a numărului de animale din gospodăriile populației. Acest aspect se datoreaza preturilor mici oferite de procesatorii de lapte si de carne care achiziționează aceste materii prime.

  STAREA-SOCIALA

  în anul 2019 numărul persoanelor beneficiare de ajutor social am comuna este de 10 la inceputul anului si ramanand 7 beneficiari la sfârșitul anului.

  O creștere semnificativa a avut loc în rândul persoanelor bolnave diagnosticate cu anumite tipuri de handicap,carora li s-au acordat îngrijire la domiciliu sub supravegherea unui asistent personal sau li s-au acordat în funcție de gradul de handicap indemnizație de handicap.

  Pentru cazuri excepționale, în conformitate cu prevederile legale, în anul 2019, s-au acordat ajutoare de urgenta în suma totala de 500 .ei iei unui număr de 3 persoane,cu nevoi urgente

  STAREA-MEDIULUI

  Teritoriul administrativ al comunei Bordei Verde. în suprafața totala 8858 ha, este formata din 3 localitati . respectiv satele : Bordei Verde. C-tin Gabrielescu si Liscoteanca

  Deasemeni, pentru îmbunatatirea condițiilor de mediu avem incheiat un contract care este in curs de derulare cu firma SC Atmedud SRL care preia saptamanal deseurile menajere de la populație și un Protocol de colaborare pentru acoperirea costurilor nete pentru deseurile de ambalaje gestionate prin serviciul de salubrizare al UAT comuna Bordei Verde si a încheie li acestuia cu SC Grenpoint Management SA,in calitate de organizație care implementează răspunderea extinsa a producătorilor.

  Consider ca starea mediului în comuna este buna, pe viitor activitatea ce se va desfasura în sensul sporirii calitatii mediului fiind aceea de conștientizare a populației pentru menținerea unui mediu curat, pentru colectarea selectiva a deșeurilor din comuna si pentru reciclarea deșeurilor refolosibile.in conformitate cu ultimele reglementari legale în domeniu.

  Pentru creșterea calitatii vieții în comuna, se vor pune în practica concluziile desprinse din indrumarile pe tema dezvoltării locale, la care primarul comunei va participa si in viitor.

  PRIMAR

  Dumitru Rotaru

  Statistica Web

  Astazi266
  Ieri484
  Saptamana1226
  Luna9551
  Total723648

  24-07-24
  © 2024 UAT Primaria Bordei Verde, Jud Braila. All Rights Reserved. Designed By Absolut Web Expert.
  AȚI ÎNTÂMPINAT O PROBLEMĂ TEHNICĂ? TRIMITEȚI-NE UN MESAJ LA ADMINISTRATOR SITE

  | Creare Site Scoala Gimnaziala | Realizare Site Scoala Gimnaziala | Realizare Site Gradinita | Realizare Site Primarie | Realizare Site primarie si institutii |