Audiente Primar Luni, Viceprimar Miercuri si Secretar Joi de la  09:00-12:00

  Monitor Oficial Hotarare nr. 2 din 17 iulie 2020 - metodologia

  privind aprobarea Metodologiei depunerii dosarelor de candidatură și a listelor de susținători la alegerile locale din anul 2020

  EMITENT
  • AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

  Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 633 din 17 iulie 2020

  Având în vedere prevederile art. 16 alin. (3) și ale art. 37 din Constituția României, republicată,observând dispozițiile art. 464749,art. 50 alin. (1) și (2)art. 51 alin. (1) și (5)art. 52 alin. (6)art. 53 și art. 56 alin. (1)-(4) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare,luând în considerare prevederile art. 3 alin. (4) și (5), precum și ale anexelor nr. 1 și 2 la Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative, cu modificările și completările ulterioare,ținând cont de dispozițiile art. 3 lit. g) și art. 5 alin. (1) și (3), precum și ale anexei la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar și deconspirarea Securității, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 293/2008, cu modificările și completările ulterioare,având în vedere prevederile Hotărârii Autorității Electorale Permanente nr. 1/2016 pentru aprobarea modelului listei susținătorilor care va fi folosit la alegerile locale, cu modificările ulterioare,constatând faptul că la data de 1 februarie 2014 a intrat în vigoare Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, iar la data de 1 ianuarie 2016 a intrat în vigoare Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal,văzând Hotărârea Biroului Electoral Central nr. 3/H din 30.03.2016 privind documentele pe care trebuie să le conțină dosarele de candidatură care vor fi depuse la birourile electorale de circumscripție la alegerile locale din anul 2016^1,^1 Hotărârea Biroului Electoral Central nr. 3/H din 30.03.2016 nu a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.având în vedere prevederile art. 4-6 din Legea nr. 84/2020 privind prelungirea mandatelor autorităților administrației publice locale și pentru modificarea art. 151 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,întrucât modalitatea de aplicare a prevederilor art. 5 din Legea nr. 84/2020, care stabilesc în mod expres posibilitatea depunerii electronice a dosarelor de candidatură și a listelor de susținători la alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020, trebuie să fie armonizată cu aplicarea prevederilor art. 52 alin. (6) și (7) din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare,observând că, potrivit art. 52 alin. (6) din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare, copiile propunerii de candidatură, certificate de către biroul electoral de circumscripție prin semnătura președintelui acestuia și prin aplicarea ștampilei, se restituie depunătorului,văzând că, în conformitate cu dispozițiile art. 52 alin. (7) din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 24 de ore de la înregistrarea fiecărei candidaturi, unul dintre exemplarele propunerii de candidatură se afișează de către biroul electoral de circumscripție la sediul acestuia, la loc vizibil,date fiind termenul scurt rămas până la data alegerilor locale din anul 2020, necesitatea asigurării protecției datelor cu caracter personal, precum și resursele tehnice și financiare aflate la dispoziția Autorității Electorale Permanente,observând că la alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020, pentru candidaturile la consiliul local și funcția de primar din aceeași circumscripție electorală, respectiv pentru candidaturile la consiliul județean și președinte al consiliului județean din aceeași circumscripție electorală, partidele politice, alianțele politice, alianțele electorale, organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale și candidații independenți vor prezenta câte o singură listă de susținători,având în vedere că prevederile art. 51 alin. (1) din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale anexei la Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr. 1/2016, cu modificările ulterioare, referitoare la includerea în formularul listei susținătorilor a numelui și prenumelui candidatului la funcția de primar, respectiv a numelui și prenumelui candidatului la funcția de președinte al consiliului județean, rămân aplicabile la alegerile locale din anul 2020,luând în considerare prevederile art. 5 și 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 38/2020 privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică la nivelul autorităților și instituțiilor publice,observând prevederile Regulamentului (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE, precum și ale Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată, cu completările ulterioare,constatând că din economia prevederilor art. 51 din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 5 din Legea nr. 84/2020 rezultă că pentru susținerea valabilă a unui candidat este suficientă semnătura electronică simplă sau semnătura electronică avansată, veridicitatea acestora fiind atestată de către persoana care întocmește lista susținătorilor,luând în considerare prevederile art. 3 din Legea nr. 135/2020 privind stabilirea datei alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020, precum și a unor măsuri pentru buna organizare și desfășurare a acestora, potrivit cărora, la alegerile pentru autoritățile administrației publice locale din anul 2020, prevederile art. 1-3,art. 5 și 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 38/2020 privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică la nivelul autorităților și instituțiilor publice se aplică în mod corespunzător Biroului Electoral Central și birourilor electorale de circumscripție,având în vedere faptul că, potrivit art. 25 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE, o semnătură electronică calificată are efectul juridic echivalent al unei semnături olografe,observând că, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 38/2020, înscrisurile semnate cu semnătură electronică avansată, care sunt transmise prin utilizarea unor mecanisme de autentificare de nivel substanțial sau ridicat, sunt asimilate, în ceea ce privește condițiile și efectele lor, cu înscrisurile sub semnătură privată,dată fiind calitatea de operatori de date cu caracter personal a formațiunilor politice și a candidaților independenți, precum și incidența Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), în special a prevederilor art. 5,13,24 și 25,văzând că utilizarea semnăturilor electronice simple sau a semnăturilor electronice avansate care nu se încadrează în prevederile art. 5 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 38/2020, pentru semnarea listelor de susținători în format electronic, trebuie să fie însoțită de măsuri de verificare suplimentară a identității susținătorului de către operatorii de date cu caracter personal, astfel încât respectarea principiului exactității datelor prelucrate să fie asigurată,întrucât reglementarea întocmirii și depunerii electronice a documentelor de candidatură și a listelor de susținători nu poate fi disociată de reglementarea întocmirii și depunerii acestora pe suport hârtie,constatând că responsabilitatea colectării datelor și semnăturilor susținătorilor aparține în exclusivitate competitorilor electorali,luând în considerare prevederile art. 2 alin. (1) lit. f) și art. 9 din Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), cu modificările ulterioare,ținând cont de punctul de vedere al Autorității pentru Digitalizarea României, exprimat prin Adresa nr. 558 din 15.07.2020, înregistrată la Autoritatea Electorală Permanentă cu nr. 8.191 din 16.07.2020,observând punctul de vedere al Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, exprimat prin Adresa nr. 0014131 din 8.07.2020, înregistrată la Autoritatea Electorală Permanentă cu nr. 8.193 din 10.07.2020,în temeiul art. 104 alin. (1) și (2) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 6 din Legea nr. 84/2020,Autoritatea Electorală Permanentă adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1Se aprobă Metodologia depunerii dosarelor de candidatură și a listelor de susținători la alegerile locale din anul 2020, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.Articolul 2Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Președintele Autorității Electorale Permanente,
  Constantin-Florin Mitulețu-Buică
  București, 17 iulie 2020.Nr. 2.ANEXĂ METODOLOGIA depunerii dosarelor de candidatură și a listelor de susținători la alegerile locale dinanul 2020

  Sursa: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/227951

  Statistica Web

  Astazi257
  Ieri484
  Saptamana1217
  Luna9542
  Total723639

  24-07-24
  © 2024 UAT Primaria Bordei Verde, Jud Braila. All Rights Reserved. Designed By Absolut Web Expert.
  AȚI ÎNTÂMPINAT O PROBLEMĂ TEHNICĂ? TRIMITEȚI-NE UN MESAJ LA ADMINISTRATOR SITE

  | Creare Site Scoala Gimnaziala | Realizare Site Scoala Gimnaziala | Realizare Site Gradinita | Realizare Site Primarie | Realizare Site primarie si institutii |