Audiente Primar Luni, Viceprimar Miercuri si Secretar Joi de la  09:00-12:00

  Formular declaratie avere Legea176 2010 Anexa1

   DECLARAŢIE DE AVERE

  Subsemnatul ........................avand functia .............. cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere că împreună cu familia1) deţin următoarele: ..................................... *1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora.  Formular.editabil.declaratie.avere_Legea.176_2010_Anexa1.doc

  Statistica Web

  Astazi265
  Ieri484
  Saptamana1225
  Luna9550
  Total723647

  24-07-24
  © 2024 UAT Primaria Bordei Verde, Jud Braila. All Rights Reserved. Designed By Absolut Web Expert.
  AȚI ÎNTÂMPINAT O PROBLEMĂ TEHNICĂ? TRIMITEȚI-NE UN MESAJ LA ADMINISTRATOR SITE

  | Creare Site Scoala Gimnaziala | Realizare Site Scoala Gimnaziala | Realizare Site Gradinita | Realizare Site Primarie | Realizare Site primarie si institutii |