Hotararea 5/2020 aprobarea Rețelei școlare de invatamant

HOTARAREA NR. 5 din 27.01.2020

Privind: aprobarea Rețelei școlare de invatamant preuniversitar de stat pentru anul școlar 2020 2021,1a nivelul comunei Bordei Verde;

Consiliul Local al comunei Bordei Verde,județul Braila,întrunit in ședința ordinara in data de 27.01.2020;

Având in vedere:

Adresa nr. 15001 din 16.12.2019,transmisa de ISJ Braila.cu referire la avizul conform privind rețeaua unităților de invatamant preuniversitar de stat si particular cu personalitate juridica din județul Braila.care vor funcționa in anul școlar 2020-2021;

  • Referatul de aprobare al primarului comunei Bordei Verde.d-nul Rotaru Dumitru,inregistrat sub nr.252 din 20.01.2020;

  • Raportul compartimentului de resort inregistrat sub nr.253 din 20.01.2020;

  • prevederile art.19 si ari.61 din Legea 1/2011 privind educația naționala cu modificările si completările ulterioare ;

  • avizul conform emis de Inspectoratul Școlar Județean Braila ;

  • prevederile Legii nr.287/2009,privind Codul Civil si anexa la O.M.E.N. nr.5090/2019 privind Mctotologia pentru fundamentarea cifrei de școlarizare, pentru invatamantul de stat,evidenta efectivelor de anteprescolar.prescolari si elevi școlarizați in unitățile de invatamant particular;

In baza raportului comun de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Bordei Verde;

In temeiul prevederilor art. 129,alin.(l),(2),lit.„d”,alin.(7),lit.„a” si art.l96,alin.(l),lit.„a” din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE

Art.l Se aproba Rețeaua școlara de invatamant preuniversitar de stat pentru anul școlar 2020-2021 la nivelul comunei Bordei Verde,conform pct. 3 din anexa nr. 1 - Aviz conform - Rețeaua unităților de invatamant preuniversitar de stat si particular cu personalitate juridica din județul Braila,care vor funcționa in anul școlar 2020-202l.parte integranta din prezenta hotarare;

Art.2. Prezenta hotarare poate fi atacata,conform procedurii si termenelor prevăzute de Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ,actualizata;

Art.3 Prezenta hotarare se comunica in termenul legal Instituției Prefectului-Judetul Braila,Primarului comunei Bordei Verde,ISJ Braila.Directorului Scolii si se aduce la cunoștința publica prin afișare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA, CONTRASEMNEAZĂ,

 

 

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN BRĂILA

Anexa 1-Aviz conform județul Brăila

REȚEAUA

unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular cu personalitate juridică din
județul Brăila, care vor funcționa în anul școlar 2020-2021

ÎNVĂȚĂMÂNT DE MASĂ

 

Nr.crt.

Mediul de rezidență

COD

IDENTITATE

Nr. proiect rețea scolară/data

Unitatea de învățământ cu personalitate juridică */niveluri de înv. școlarizate/ Limba de predare/ Adresa

Unitatea de învățământ arondată * (AR)/niveluri de înv. școlarizate/ Limba de predare/ Adresa

1

R

17378850/ 0961101929

3950/06.12.2019

ȘCOALA PROFESIONALĂ ’’EMIL DRĂGAN”/PRE,PRI,

G1M.PROF/RO/STR. 22

DECEMBRIE 1989 NR.5, COM.GRADIȘTEA JUD.

BRĂ1LA/TEL. 0239 698500, FAX 0239 698500, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL GRADIȘTEA/PRE/RO/STR. 22 DECEMBRIE 1989, NR. 1, COM. GRĂDIȘTEA, JUD.BRĂILA

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL IBRIANU/PRE/RO/STR. CENTRULUI, NR. 37, SAT IBRIANU, COM. GRĂDIȘTEA, JUD.BRĂILA

2

R

17391388/0961102428

6414/21.11.2019

ȘCOALA GIMNAZIALĂ BĂRĂGANUL/PRE, PR1,

GIM/RO/STR. DOICEȘT1

NR. 133,COMUN A BĂRĂGANUL, JUD. BRAILA/TEL. 0239 663133, FAX 0239 663133, e-mail: școala 1 Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL BĂRĂGANUL/PRE/STRADA DOI CEȘTI NR.138.COM. BĂRĂGANUL, JUD.BRĂILA

3

R

17380184/0961101671

6335/29.11.2019

ȘCOALA GIMNAZIALĂ BORDEI VERDE/PRE, PRI, GIM/RO/STR PRINCIPALĂ NR.35, COMUNA BORDEI VERDE, JUD. BRĂILA/TEL. 0239 696111, FAX 0239 696111, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL BORDEI VERDE/PRE/RO/STR. ȘCOLII, NR. 12, COMUNA BORDEI VERDE, JIIDRRĂ1I A

ȘCOALA PRIMARĂ LIȘCOTEANCA/PRI/

RO/STR. ȘCOLII, NR. 8, SAT.

LIȘCOTEANCA.COM.BORDE1 VERDE, JUD.BRĂILA

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL LIȘCOTEANCA/PRE/RO/STR. ȘCOLII, NR. 8, SAT. LIȘCOTEANCA.COM.BORDEI VERDE

JUD.BRĂILA

ȘCOALA PRIMARĂ CONSTANTIN

GABRIELESCU/PRI/RO/STR. ȘCOLII, NR. 22, SAT CONSTANTIN

GABRIELESCU.COM. BORDEI VERDE, JUD.BRĂILA

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL CONSTANTIN GABRIELESCU/PRE/RO/STR. ȘCOLII, NR. 22, CONSTANTIN

GARRIFI FSCI1 COM RORDFJ VERDE.

© 2020 Primaria Bordei Verde, Braila. All Rights Reserved. Designed By Dumitru.
AȚI ÎNTÂMPINAT O PROBLEMĂ TEHNICĂ? TRIMITEȚI-NE UN MESAJ LA ADMINISTRATOR SITE