Hotararea 3/2020 privind stabilirea taxei de inchiriere a utilajului-buldoexcavator

HOTARAREA NR. 3 din 27.01.2020

Privind: privind stabilirea taxei de inchiriere a utilajului-buldoexcavator aliat in patrimoniul comunei Bordei Verde,către persoanele fizice si juridice;

Consiliul Local al comunei Bordei Verde,județul Braila,intrunit in ședința ordinara in data de 27.01.2020;

Având in vedere:

  • referatul de aprobare al prmarului comunei Bordei Verde.inregistrat sub nr.246/20.01.2020;

  • raportul de specialitate a compartimentului finaeiar-contabil, prin care se propune aprobarea taxe de inchiriere a utilajului-buldoexcavator aflat in patrimoniul comunei Bordei Verde.inregistrat sub nr.247/20.01.2020;

  • raportul comisiei de specialitate a consiliului local al comunei Bordei Verde:

  • prevederile art.486.alin.2 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare;

  • prevederile art.30 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

In temeiul prevederilor art.129,alin.l,alin.4,lit.c,alin.6,lit.b,art.l39, alin.1,alin.3,lit.c si al art.196 alin.l lit.a din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ ;

HOTĂRĂȘTE

Art.l Se stabilește taxa de închiriere a utilajului buldoexcavator, aflat în patrimoniul comunei Bordei Verde.catre persoanele fizice si juridice astfel:

  • 90 lei/oră,functionare. cu carburantul proprietarului utilajului,pt.pers.lîzicc si juridice de la nivel local;

  • 120 lei/ora funcționare,cu carburantul proprietarului utilajului .pt.prs. fizice si juridice din afara UAT comuna Bordei Verde ;

  • 40 lei/ora, la dispoziția beneficiarului fara sa funcționeze.

Art.2 Prezenta hotarare se va duce la indeplinire de către Primarul Comunei Bordei Verde in colaborare cu compartimentul financiar-contabil:

Art.3 Secretarul general al UAT Bordei Verde va comunica in termenul legal prezenta hotarare Instituției Prefectului.judetul Braila.compartimentului financiar-contabil,cat si persoanelor si autoritatilor interesate .

CONTRASEMNEAZA, SECRETAR GENERAL UA Viorel Zodila

© 2020 Primaria Bordei Verde, Braila. All Rights Reserved. Designed By Dumitru.
AȚI ÎNTÂMPINAT O PROBLEMĂ TEHNICĂ? TRIMITEȚI-NE UN MESAJ LA ADMINISTRATOR SITE