Audiente Primar Luni, Viceprimar Miercuri si Secretar Joi de la  09:00-12:00

  HOTARAREA NR.79 Privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local

  COMUNA BORDEI VERDE

  CONSILIUL LOCAL

  www.primariabordeiverde.ro Tel./Fax: 0239 696 088/0239696090

   

   

  HOTARAREA NR.79

  din 22.12.2020

  Privind:desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al comunei Bordei Verde in Consiliul de

  Administratie si in Comisiile cu caracter permanent,functionale la nivelul Scolii

  Gimnaziale Bordei Verde,pentru anul scolar 2020-2021;

  Consiliul Local al comunei Bordei Verde,judetul Braila intrunit in sedinta ordinara in data de 22.12.2020;

  Avand in vedere prevederile :

  • Referatului de aprobare al Primarului,inregistrat sub nr.6228 din 14.12.2020;
  • Raportului de specialitate inregistrat sub nr.6229 din 14.12.2020,intocmit de compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului;
  • OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare;
  • Legii educatiei nationale nr.1/2011 cu modificarile si completarile ulterioare;
  • Ordinului nr.4619/2014 pentru aprobarea Metodologiei cadru de organizare si functionare a Consiliului de administratie din unitatile de invatamant preuniversitar,cu modificarile si completarile ulterioare;
  • Ordinului nr.5567/2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a unitatilor care ofera activitate extrascolara,cu modificarile si completarile ulterioare;
  • Raportului de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Bordei Verde;

  In temeiul prevederilor art.129,alin.1,alin.2,lit.d si alin.7,lit.a,art.139,alin.1,art.196.alin.1,lit.a din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare;

  HOTARASTE

  Art.1. Se desemneaza D-NA TUGUI RODICA -consilier local,in calitate de reprezentant al Consiliului Local al comunei Bordei Verde in cadrul Consiliului de Administratie al Scolii Gimnaziale Bordei Verde,pentru anul scolar 2020-2021;

  Art.2. Se desemneaza Dl.BUDUR LIVIU - consilier local,in calitate de reprezentant al Consiliului Local al comunei Bordei Verde in cadrul Comisiei pentru prevenirea si combaterea violentei in mediul scolar,comisie cu caracter permanent in cadrul Scolii Gimnaziale Bordei Verde,pentru anul scolar 2020-2021;

  Art.3. Se desemneaza Dl PETREA AUREL - consilier local,in calitate de reprezentant al Consiliului Local al comunei Bordei Verde,in cadrul Comisiei de evaluare a implementarii calitatii,comisie cu caracter permanent in cadrul Scolii Gimnaziale Bordei Verde,pentru anul scolar 2020-2021;

  Art.4. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Primarul comunei Bordei Verde si consilierii desemnati;

  Art.5. Prezenta hotarare se comunica,prin grija secretarului general al comunei,in termenul legal,Institutiei Prefectului judetul Braila,Primarului comunei Bordei Verde,Scolii Gimnaziale Bordei Verde,Consilierilor desemnati si se aduce la cunostinta publica prin afisare si publicare pe S-teul institutiei primarului.

  PRESEDINTE DE SEDINTA, CONTRASEMNEAZA,

  Tugui Rodica SECRETAR GENERAL COMUNA

  Viorel Zodila

  ROMANIA

  JUDETUL BRAILA

  PRIMARIA COMUNEI BORDEI VERDE

  www.primariabordeiverde.ro Tel./Fax: 0239 696 088/0239696090

  E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

  NR.______din 14.12.2020

   

   

  REFERAT DE APROBARE

   

  al proiectului de hotarare privind: desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al comunei Bordei Verde in Consiliul de Administratie si in Comisiile cu caracter permanent,functionale la nivelul Scolii Gimnaziale Bordei Verde,pentru anul scolar 2020-2021;

   Avand in vedere:

  • Prevederile art.4,alin.1,lit.a si art.7,alin.1,lit.b din OMEN nr.4619/2014 privind Metodologia cadru de organizare si functionare a Consiliului de Administratie din unitatile de invatamant preuniversitar de stat;
  • Prevederile art.79,alin.1,lit.f din ROIFUIP privind constituirea Comisiilor cu caracter permanent,coroborat cu prevederile OMECT nr.1400/2007 si cu art.11 din Legea nr.87/2006;
  • Prevederile art.129,alin.7,lit.a din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificarile si completarile ulterioare;

   Propun si motivez oportunitatea si necesitatea astfel:

  • Desemnarea unui Consilier local,in calitate de reprezentant al Consiliului local al comunei Bordei Verde in cadrul Consiliului de administratie al Scolii Gimnaziale Bordei Verde,este oportuna tinand cont de noua constituire a Consiliului Local Bordei Verde;
  • Deasemenea,desemnarea reprezentantilor Consiliului Local in Comisiile permanente este oportuna,deoarece astfel Consiliul Local va fi implicat direct in luarea masurilor necesare si in monitorizarea activitatii acestor comisii;
  • Necesitatea desemnarilor enumerate mai sus provine din actele normative enumerate,care au stat la baza initierii proiectului de hotarare initiat in acest sens;

  Astefel, propun urmatoarele desemnari:

  • Un consilier local,in calitate de reprezentant al Consiliului Local Bordei Verde in cadrul Consiliului de Administratie al Scolii Gimnaziale Bordei Verde,pentru anul scolar 2020-2021;
  • Un consilier local,in calitate de reprezentant al Consiliului Local Bordei Verde in cadrul Comisiei pentru prevenirea si combaterea violentei in mediul scolar,comisie cu caracter permanent in cadrul Scolii Gimnaziale Bordei Verde pentru anul scolar 2020-2021;
  • Un consilier local,in calitate de reprezentant al Consiliului Local Bordei Verde in cadrul Comisiei de evaluare a implementarii calitatii,comisie cu caracter permanent in cadrul Scolii Gimnaziale Bordei Verde,pentru anul scolar 2020-2021;

  Desemnarea trebuie facuta la propunerea consilierilor locali,care vor vota in mod liber fiecare propunere in parte.

   

  PRIMAR

  Dumitru Rotaru

   

   

   

  ROMANIA

  JUDETUL BRAILA

  PRIMARIA COMUNEI BORDEI VERDE

  www.primariabordeiverde.ro Tel./Fax: 0239 696 088/0239696090

  E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

  NR.____din 14.12.2020

   

  RAPORT DE SPECIALITATE

   

  la proiectul de hotarare privind: desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al comunei Bordei Verde in Consiliul de Administratie si in Comisiile cu caracter permanent,functionale la nivelul Scolii Gimnaziale Bordei Verde,pentru anul scolar 2020-2021;

  Avand in vedere:

  • Prevederile art.136,alin.8,lit.b din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare;
  • Proiectul de hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al comunei Bordei Verde in Consiliul de Administratie si in Comisiile cu caracter permanent,functionale la nivelul Scolii Gimnaziale Bordei Verde,pentru anul scolar 2020-2021;
  • Prevederile art.4,alin.1,lit.a si art.7,alin.1,lit.b din OMEN nr.4619/2014 privind Metodologia cadru de organizare si functionare a Consiliului de Administratie din unitatile de invatamant preuniversitar de stat;
  • Prevederile art.79,alin.1,lit.f din ROIFUIP privind constituirea Comisiilor cu caracter permanent,coroborat cu prevederile OMECT nr.1400/2007 si cu art.11 din Legea nr.87/2006;
  • Prevederile art.129,alin.7,lit.a din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificarile si completarile ulterioare;

  Necesitatea proiectului:

  Prin proiectul de hotarare initiat in acest sens si referatul de aprobare al proiectului,Primarul comunei Bordei Verde propune adoptarea unei HCL pentru desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al comunei Bordei Verde in Consiliul de Administratie si in Comisiile cu caracter permanent,functionale la nivelul Scolii Gimnaziale Bordei Verde,pentru anul scolar 2020-2021, bazat pe baptul ca actele normative mentionate mai sus,stipuleaza in mod expres desemnarea acestor reprezentanti din partea Consiliului Local.

  Consider ca acest proiect indeplineste conditiile de necesitate.

  Oportunitatea proiectului:

  Este oportuna aprobarea Proiectului in forma si continutul propus de catre primar,deoarece Consiliul Local area oportunitatea de a monitoriza activitatea scolara de la nivelul comunei Bordei Verde,prin prisma reprezentarii in forul de conducere al scolii si in comisiile permanente organizate la nivelul acestei entitati.

  Consider ca acest proiect indeplineste conditiile de oportunitate.

  SECRETAR GENERAL COMUNA

  Viorel Zodila

   

   

   

   

   

  ROMANIA

  JUDETUL BRAILA

  CONSILIUL LOCAL BORDEI VERDE

  www.primariabordeiverde.ro Tel./Fax: 0239 696 088/0239696090

  E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

   

   

  COMISIA PENTRU ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA,JURIDICA,APARAREA ORDINII SI LINISTII PUBLICE,A DREPTURILOR CETATENILOR

   

  COMISIA PENTRU INVATAMANT ,SANATATE,CULTURA ,PROTECTIE SOCIALA,ACTIVITATI SPORTIVE SI DE AGREMENT

   

   

  1. _____ din 21.12.2020

   

  RAPORT DE AVIZARE

   

   al proiectului de hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al comunei Bordei Verde in Consiliul de Administratie si in Comisiile cu caracter permanent,functionale la nivelul Scolii Gimnaziale Bordei Verde,pentru anul scolar 2020-2021;

   

  Comisiile mai sus amintite,intrunite in sedinta de lucru au ,luat in discutie Proiectul de hotarare amintit mai sus insotit de, referatul de aprobare intocmit de primarul comunei si raportul de specialitate intocmit de compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

  Membrii comisiilor au analizat si actele normative incidente in aceasta materie;

  In urma analizei materialelor prezentate , cele trei comisii reunite avizeaza Fvorabil prezentul proiect de hotarare, inaintand-ul Consiliului Local in vederea discutarii si aprobarii.

  PRESEDINTI

  Popa Vasile

  Tugui Rodica

  SECRETARI COMISII

  Satnoeanu Paula

  Budur Liviu

   

  Statistica Web

  Astazi30
  Ieri258
  Saptamana30
  Luna3557
  Total654512

  23-12-11
  © 2023 UAT Primaria Bordei Verde, Jud Braila. All Rights Reserved. Designed By Absolut Web Expert.
  AȚI ÎNTÂMPINAT O PROBLEMĂ TEHNICĂ? TRIMITEȚI-NE UN MESAJ LA ADMINISTRATOR SITE

  | Creare Site Scoala Gimnaziala | Realizare Site Scoala Gimnaziala | Realizare Site Gradinita | Realizare Site Primarie | Realizare Site primarie si institutii |