Audiente Primar Luni, Viceprimar Miercuri si Secretar Joi de la  09:00-12:00

  HOTARAREA NR.78 aprobarea alocării sumei de 25.000 lei, pentru activitatile

  COMUNA BORDEI VERDE

  CONSILIUL LOCAL

  www.primariabordeiverde.ro Tel./Fax: 0239 696 088/0239696090

   

   

  HOTARAREA NR.78  din 15.12.2020

  Privind: aprobarea alocării sumei de 25.000 lei, pentru activitatile desfasurate cu ocazia sarbatorilor de iarna, si promovarea obiceiurilor locale in anul 2020 ;

  Consiliul Local al comunei Bordei Verde,judetul Braila intrunit in sedinta ordinara in data de 22.12.2020;

  Având în vedere:

  -Referatul de aprobare nr.6251/15.12.2020, prezentat de d-nul. Rotaru Dumitru, primarul comunei Bordei Verde, şi proiectul de hotărâre înaintat spre dezbatere consiliului local;

  -Referatul de specialitate nr.6252/15.12.2020, prezentat de compartimentul financiar contabil;

  -Raportul de avizare al comisiilor de specialitate care propun admiterea proiectului de hotărâre ;

  -Protocolul incheiat intre Parohia Bordei Verde si Primarie;

  În conformitate cu:

  - prevederile art.76,alin.4,art.142,lit.b din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal;

  - prevederile HCL nr.16/14.02.2020 privind aprobarea bugetului local pentru anul 2020;

  - prevederile HCL nr.79 din 22.10.2019 privind aprobarea Programului actiuni si manifestari cultural artistice,sportive,sociale si educative care se desfasoara in comuna Bordei Verde,in anul 2019-2020;

  - prevederile art.67,alin.1 din Legea nr. 273/2006, a finanţelor publice locale, cu modificările şi completările ulterioare ; Legea nr.500/2002 privind finantele publice,cu modificarile si completarile ulterioare;

  - prevederile Legii nr.98/2016,privind achizitiile publice,actualizata;

  - prevederile HG nr.967/2020 privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei incepand cu data de 14.11.2020,precum si stabilirea masurilor care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

  - prevederile Legii nr.52/2003 – privind transparenta decizionala in administratia publica,republicata;

  În temeiul prevederilor art.129,alin.1,alin.2,lit.d,alin.4,lit.a,alin.7,lit.a,d si e,art.136,alin.1, art.139,alin.3,lit.a si art.196,alin.1,lit.a din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ;

   

  HOTARASTE;

  Art.1.Se aprobă alocarea sumei de 25.000 lei ,pentru activitatile desfasurate cu ocazia sarbatorilor de iarna si promovarea obiceiurilor locale in anul 2020;

  Art.2. Desfasurarea activitatilor/actiunilor cu ocazia sarbatorilor de iarna, vor avea loc sub impactul masurilor/restrictiilor dispuse pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

  Art.3. Cu ducere la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza primarul comunei prin compartimentul financiar contabil;

  Art.4.Prezenta hotărâre va fi comunicată in termenul legal, Instituţiei Prefectului Judetulţului Braila, pentru controlul de legalitate, Primarului comunei, Compartimentului contabilitate ,cat si celor interesati si va fi facuta publica prin afisare pe si-teul entitatii.

  PRESEDINTE DE SEDINTA, CONTRASEMNEAZA,

  Tugui Rodica SECRETAR GENERAL UAT

  Viorel Zodila

  ROMANIA

  JUDETUL BRAILA

  COMUNA BORDEI VERDE

  www.primariabordeiverde.ro Tel./Fax: 0239 696 088/0239696090

  E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

   

   

   

  REFERAT DE APROBARE

  al proiectului de hotarare

  privind alocarea sumei de 25.000 lei in vederea organizarii actiunilor desfasurate ,,cu ocazia sarbatorilor de iarna si de Craciun in anul 2020’’

   

  1. 6251 din 15.12.2020

   

  Având în vedere faptul că ,in preajma sărbătorilor de iarnă există numeroase obiceiuri și tradiții locale iar Administrația Publică Locală are datoria morală de a promova și încuraja conservarea patrimoniului cultural al zonei din care facem parte,prin organizarea actiunilor ocazionate de ,,Serbarea Craciunului’’si promovarea obiceiurilor locale, impărțirea darurilor, elevilor și preșcolarilor cuprinși în învățământul de stat,cat si batranilor singuri si familiilor nevoiase de pe raza comunei noastre, a devenit o obișnuință care stârnește emoție in pregătirea unor activități cum ar fi :organizarea actiunilor ocazionate cu ocazia sarbatorilor de iarna ,achizitionarea de ghirlande-instalatii luminoase,siruri luminoase,furtunuri luminoase,etc., în așteptarea lui Moș Crăciun ;

  In acest sens precizez faptul ca activitatile preconizate cu ocazia sarbatorilor de iarna 2020,spre deosebire de anii precedenti se vor desfasura sub impactul masurilor/restrictiilor dispuse pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

   

  Gestionarea activitatilor specifice sarbatorilor de iarna,respectiv a adunarilor publice organizate,prin traditie,in luna decembrie,necesita o abordare diferita,in conditiile in care sunt impuse limitari cu privire la numarul de personae care pot participa la acestea,respectiv masuri de protectie sanitara a participantilor

  Suma propusa pentru organizarea si desfasurarea actiunilor dedicate sarbatorilor de iarna 2020, este de 25.000 lei,cheltueli ce se vor efectua in conformitate cu prevederile Legii 98/.2016 ,privind achizitiile publice,actualizata,pe baza de documente justificative; 

   

  Cadrul legal a organizarii actiunilor ocazionate de sarbatorile de iarna,, in anul 2020, il constituie urmatoarele prevederi legale:

  • Prevederile art.76,alin.4 si art.142,lit.b din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal;
  • Prevederile art.129,alin.4,lit.a,alin.7,lit.a,b,c,e, din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ;
  • Prevederile bugetului local de venituri si cheltueli pe anul 2020;
  • Prevederile art.67 din Legea nr.273/2006,privind finantele publice locale,cu modificarile si completarile ulterioare;

  În temeiul prevederilor art. 139, alin. (3),lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, propun spre analiză, dezbatere și aprobare în ședința Consiliului Local Bordei Verde a Proiectului de hotărâre initiat in acest sens.

  PRIMAR,

  Dumitru Rotaru

  Statistica Web

  Astazi274
  Ieri280
  Saptamana554
  Luna848
  Total636077

  23-10-03
  © 2023 UAT Primaria Bordei Verde, Jud Braila. All Rights Reserved. Designed By Absolut Web Expert.
  AȚI ÎNTÂMPINAT O PROBLEMĂ TEHNICĂ? TRIMITEȚI-NE UN MESAJ LA ADMINISTRATOR SITE

  | Creare Site Scoala Gimnaziala | Realizare Site Scoala Gimnaziala | Realizare Site Gradinita | Realizare Site Primarie | Realizare Site primarie si institutii |