HOTARAREA NR. 74 rectificarea bugetului local pentru anul 2020

COMUNA BORDEI VERDE

CONSILIUL LOCAL

www.primariabordeiverde.ro Tel./fax: 0239 696 088

E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

 

HOTARAREA NR. 74

din 22.12.2020

 

Privind rectificarea bugetului local pentru anul 2020

 

Consiliul Local al comunei Bordei Verde,judetul Braila intrunit in sedinta ordinara in data de 22.12.2020;

Avand in vedere:

- Adresa nr.39.503/10.12.2020,comunicata de AJFP Braila prin care sa facut cunoscut prevederile art.1 din HG nr.1044/2020 prin care s-a aprobat suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2020 din Fond ul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului,pentru plata drepturilor asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav si a indemnizatiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav;

- Referatul de aprobare al primarului comunei Bordei Verde, înregistrat sub nr. 6275/15.12.2020;

- Raportul de specialitate intocmit de compartimentul financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului,inregistrat sub nr.6264/15.12.2020;

- Raportul de avizare al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local ;

In conformitate cu:

- prevederile art. 49 alin. 5 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificarile şi completarile ulterioare ;

- prevederile Legii nr. 5/2020 privind bugetul de stat pentru anul 2020;

- prevederile HCL nr.16/14.02.2020 privind aprobarea bugetului local pe anul 2020;

În temeiul art. 129 alin. (4) lit. a), art. 139 alin. (3) lit. a) și art. 196 alin. (1) lit.b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrative,cu modificarile si completarile ulterioare;

 

HOTARASTE:

 

Art. 1 – Se aproba rectificarea bugetului local pentru anul 2020 conform anexelor ce fac parte integrantă din prezenta hotarare;

Art. 2 – Prezenta hotarare va fi comunicata in termenul legal Institutiei Prefectului – Judetul Braila, Primarului comunei Bordei Verde, Compartimentului financiar contabil,cat si celor interesati de catre secretarul general UAT ,facandu-se publica prin afisare pe si-teul entitatii.

PRESEDINTE DE SEDINTA, CONTRASEMNEAZA,  Tugui Rodica

Secretar general UAT  Viorel Zodila

© 2021 Primaria Bordei Verde, Braila. All Rights Reserved. Designed By Dumitru.
AȚI ÎNTÂMPINAT O PROBLEMĂ TEHNICĂ? TRIMITEȚI-NE UN MESAJ LA ADMINISTRATOR SITE

Covid 19 statistics

Confirmate
1,079,879
+103/24h
Morti
31,957
+10/24h
Vindecati
1,044,563
96.73%
Active
3,359
0.31%
Critical
202
0.02%
Tests
9,434,296
49.35%
Cases /Million
56,493
2955.39